mała dziewczynka trzymająca mus

Rekrutacja

Poniżej przedstawiamy zasady rekrutacji dzieci do naszego żłobka według obowiązującej podstawy prawnej – Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017 r.; art. 150 ust. 2 pkt 1), tzw. Kryteria ustawowe.

 1. Do Niepublicznego Żłobka Elemelek w Siechnicach przyjmowane są dzieci:
  • mające ukończone co najmniej 20 tygodni do 3 roku życia w zależności od ilości wolnych miejsc,
  • mające miejsce zameldowania na terenie Gminy Siechnice (zameldowanie stałe lub czasowe).
 2. Podstawowa rekrutacja dzieci do Żłobka odbywa się raz w roku w zależności od ilości wolnych miejsc według kolejności zgłoszeń oraz kryteriów pkt. 4. W ciągu roku dzieci przyjmowane są list rezerwowych tylko w przypadku zwolnienia się miejsca.
 3. O przyjęciu dziecka do żłobka decyduje Dyrektor Żłobka.
 4. Dyrektor żłobka uwzględnia zasady określone przez statut oraz warunki określone przez Gminę. W określonych sytuacjach związanych z sytuacją rodzinną i zdrowotną dziecka może być ono przyjęte w pierwszej kolejności w zależności od wolnych miejsc. Odnosi się to do dziecka:
  • obojga rodziców pracujących w systemie dziennym,
  • matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy,
  • z rodziny zastępczej bądź dziecka objętego nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny,
  • rodzica samotnie wychowującego dziecko,
  • mającego rodzeństwo w żłobku.

Statut Niepublicznego Żłobka Elemelek – Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457)

Formularz zgłoszenia dziecka